Zasady udzielania świadczeń

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W NZOZ „PRZYCHODNIA AKSAMITNA”

 1. Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się osobiście lub telefonicznie (tel. 58 770 4444). Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rejestracja w wyprzedzeniem do 7 dni.
 2. Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.przychodnia-aksamitna.pl (na dzień bieżący i następny).
 3. W trakcie rejestracji na wizytę sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń.
 4. Porady telefoniczne – pacjent, podczas kontaktu z Rejestracja, może zgłosić potrzebę konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 5. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 6. Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 7. W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
 8. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe – tel. 999, 112.
 9. Przedłużanie recept jest możliwe po przekazaniu Rejestracji wykazu leków na udostępnionym formularzu lub poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy: recepta@przychodnia-aksamitna.pl
 10. Recepty zostaną wystawione w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania.
 11. Recepty na leki przyjmowane przewlekle są wystawiane na okres 6 miesięcy.
 12. Wyniki badań i recepty mogą odebrać również osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.
 13. Na życzenie pacjenta wykonujemy kopie dokumentacji medycznej – zamawianie i odbiór w sekretariacie, w godzinach 9.00 – 15.00.
 14. Odebranie wyników badań, kopii dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 15. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
 16. Rodzice dzieci do 2 r.ż. przed I wizytą zobowiązani są dostarczyć: wypis ze szpitala, książeczkę zdrowia, akt urodzenia, dokument potwierdzający nadanie numeru Pesel.
 17. Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w ostatniej godzinie jego pracy.
 18. Punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:00-10:00