Zasady udzielania świadczeń

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W NZOZ „PRZYCHODNIA AKSAMITNA”

 1. Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się osobiście lub telefonicznie (tel. 58 770 4444). Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rejestracja w wyprzedzeniem do 7 dni.
 2. Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.przychodnia-aksamitna.pl (na dzień bieżący i następny).
 3. W trakcie rejestracji na wizytę sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 5. Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 6. W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
 7. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe – tel. 999, 112.
 8. Przedłużanie recept jest możliwe po przekazaniu Rejestracji wykazu leków na udostępnionym formularzu oraz poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy: recepta@przychodnia-aksamitna.pl
 9. Kody potwierdzające wystawienie recepty są wysyłane następnego dnia po godzinie 15:00.
 10. Wyniki badań i recepty mogą odebrać również osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.
 11. Na życzenie pacjenta wykonujemy kopie dokumentacji medycznej – zamawianie i odbiór w sekretariacie, w godzinach 9.00 – 15.00.
 12. Odebranie wyników badań, kopii dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 13. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
 14. Rodzice dzieci do 2 r.ż. przed I wizytą zobowiązani są dostarczyć: wypis ze szpitala, książeczkę zdrowia, akt urodzenia, dokument potwierdzający nadanie numeru Pesel.
 15. Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w ostatniej godzinie jego pracy.
 16. Punkt pobrań jest czynny w godzinach 7:00-10:00